Jak sprawdzić punkty karne? poradnik


Każdy uczestnik ruchu drogowego podlega odpowiednim przepisom, które regulują zasady poruszania się na drogach. Nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogowego powoduje konsekwencje w postaci mandatu karnego oraz punktów karnych. Punkty karne są dodatkową sankcją przyznawaną za przestępstwa oraz wykroczenia popełniane w ruchu drogowym. Możemy wyróżnić: punkty karne aktywne, czyli takie które są na twoim koncie oraz punkty karne tymczasowe, są to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu- ich naliczenie na konto zależy od orzeczenia sądu.

W zależności od rodzaju naruszeń związanych z ruchem drogowym na winnych nakłada się adekwatną liczbę punktów karnych w skali od 0 do 10 (art. 130 Prawa o ruchu drogowym). Po przekroczeniu dopuszczalnej ilości punktów karnych następuje wstrzymanie uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Niezależne systemy punktów karnych istnieją w wielu krajach, w Polsce został on wprowadzony po raz pierwszy w 1993 roku.

Punkty karne w Polsce przyznawane są kierowcom, którzy prowadząc pojazd silnikowy lub motorowerowy, dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego. Należy zaznaczyć, iż wpisowi do ewidencji punktów karnych nie podlegają kierowcy, którzy nie są obywatelami polski i nie posiadają karty stałego pobytu, chyba że dopuścili się naruszenia za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Rośnie jednak liczba państw w których punkty karne naliczane są również obcokrajowcom, przepisy te obowiązują w Austrii, Czechach, Niemczech oraz Francji.

Limity punktów karnych

Punkty karne rejestrowane są w specjalnej ewidencji, w której widnieją przez rok od naruszenia prawa, wyjątkiem są sytuacje, kiedy przed upływem tego okresu kierowca dopuści się naruszeń powodujących przekroczenie liczby 24 lub 20 punktów.

Za ile punktów karnych zostanie wstrzymane nam prawo do prowadzenia samochodu?

Odpowiedzi na to pytanie szuka wielu początkujących kierowców. Przepisy Prawa o ruchu drogowym określają dopuszczalny limit punktów karnych dla kierującego posiadającego prawo jazdy przez okres powyżej jednego roku, wynosi on 24 punkty. Kiedy liczba ta zostanie przekroczona sporządzany jest wniosek o zweryfikowanie kwalifikacji kierowcy (kierowany jest on na egzamin sprawdzający, test teoretyczny oraz praktyczny). W sytuacji, kiedy kierowca posiada prawo jazdy krócej niż rok, limit ten wynosi 20 punktów. Po przekroczeniu tej liczby przygotowywana jest decyzja administracyjna o wycofanie prawa jazdy wraz z wnioskiem o skierowanie kierowcy na ponowny kurs.

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych dokonywane jest na podstawie art. 135 par. 1 pkt. Czynność ta ma charakter czynności faktycznej i nie ma możliwości od jej odwołania się. Celem zatrzymania dokumentu jest przekazanie go do odpowiedniego organu, w celu dokonania zatrzymania prawnego. W sytuacji przekroczenia limitu punktów karnych tym organem będzie starosta.

Jak sprawdzić ilość punktów karnych?

Informację o ilości zgromadzonych punktów karnych można uzyskać na dwa sposoby:

  • osobiście w komisariacie policji,
  • przez Internet.

Każdy kto chce uzyskać informację na temat punktów karnych musi się zgłosić osobiście do najbliższego komisariatu policji- informację ustną otrzymasz bezpłatnie. Należy pamiętać, że możemy uzyskać informację jedynie o liczbie punktów karnych zgromadzonych na swoim koncie.

Można również ubiegać się o zaświadczenie na temat wpisów do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego- na przykład w sytuacjach, kiedy wymaga tego pracodawca, jeśli będziesz jeździć samochodem służbowym. Koszt takiego zaświadczenia to 17 zł, opłatę należy uiścić w kasie urzędu gminy lub miasta, na terenie której jest komisariat lub przelewem na konto urzędu. Pamiętaj, aby wziąć ze sobą potwierdzenie wpłaty lub potwierdzenie dokonanego przelewu.

Chcąc sprawdzić ilość punktów przez Internet musisz wejść na stronę www.obywatel.gov.pl następnie należy założyć tzw. profil zaufany. Jest to narzędzie bezpłatne umożliwiające załatwienie spraw urzędowych online, za jego pomocą można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Dzięki niemu możesz łatwo, bezpiecznie i szybko sprawdzić oraz wysłać dokumenty w serwisach urzędowych.

Po zalogowaniu się na stronie swojego profilu zaufanego zostaniesz przekierowany z powrotem do serwisu www.obywatel.gov.pl, po czym wyświetlona zostanie automatycznie informacja o punktach karnych. Istnieje możliwość jej pobrania i wydrukowania, należy jednak pamiętać, iż nie jest to dokument urzędowy oraz iż baza danych aktualizowana jest raz dziennie.

Jak zmniejszyć pkt karne?

Nie stosując się do przepisów prawa o ruchu drogowym kierowca może zostać ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Opłaty za mandat nie możemy uniknąć, jednak istnieje możliwość redukcji punktów karnych po spełnieniu pewnych ustawowych warunków. Zwiększona ilość kontroli drogowych oraz coraz gęstsza sieć fotoradarów skutkują, iż kierowcy, którzy nie w każdym przypadku respektują przepisy kodeksu drogowego mogą bardzo szybko uzbierać dopuszczalną ilość punktów karnych. Kierowcy, którzy przekroczyli granicę 24 punktów karnych zgodnie z przepisami powinni utracić prawo jazdy.

Od 4 czerwca 2018 roku zgodnie z nowelizacją ustawy wejdą w życie nowe zasady redukcji punktów karnych. Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami bez względu na liczbę popełnionych wykroczeń, funkcjonariusz policji będzie mógł za jednym razem ukarać kierowcę maksymalną liczbą 10 punktów karnych. Artykuł 99 tej ustawy mówi natomiast, że po przekroczeniu dopuszczalnego limitu 24 punktów, kierowca nie straci prawa jazdy, ale starosta skieruje go na odpłatny kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz badania psychologiczne. Dotyczy to również młodych kierowców, którzy przez okres 2 letniego okresu próbnego dopuszczą się co najmniej dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli w tym okresie kierowca popełni trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe nastąpi cofnięcie uprawnień.

Wspomniany wyżej kurs reedukacyjny trwa 28 godzin, a jego koszt to 500 zł. Organizowany jest przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, zaś decyzję o skierowaniu na niego i badania psychologiczne podejmuje starosta. Kierowca, który otrzyma taką decyzję zmuszony jest do przestrzegania terminów z tym związanych wyznaczonych w art. 101 ustawy o kierujących pojazdami. Wszystkie podane niżej terminy liczone są od dnia doręczenia decyzji starosty. Na odbycie kursu kierowca ma miesiąc, w ciągu 6 tygodni natomiast musi przedłożyć staroście zaświadczenie o tym oraz okazać dowód dokonania opłaty ewidencyjnej. W przypadku badań psychologicznych, skierowany na nie kierowca musi odbyć je w przeciągu miesiąca, zaś wciągu 3 miesięcy powinien przedłożyć orzeczenie psychologiczne oraz dowód uiszczenia opłaty staroście.

Po przebytym szkoleniu suma aktywnych punktów karnych zostanie wyzerowana należy jednak pamiętać, że w szkoleniu redukcyjnym można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Ponadto, jeśli w przeciągu 5 lat od kierowania na kurs kierowca znowu przekroczy limit 24 punktów karnych, wówczas straci prawo do prowadzenia pojazdów.

Istnieje również możliwość redukcji punktów karnych na zasadzie przedawnienia, jeżeli minie rok od dnia popełnienia naruszenia.

Nowe przepisy o ruchu drogowym od 2018 roku

W czerwcu 2018 roku wejść w życie mają nowe przepisy o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi osoby zdające na prawo jazdy po 4 czerwca 2018 będą objęte dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W tym czasie, kierowca będzie mieć obowiązek odbycia płatnego kursu doszkalającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy 4, a 8 miesiącem oraz szkolenia z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Przez pierwsze 8 miesięcy będzie zobowiązany do jeżdżenia z naklejonym na szybie listkiem. Nie są to jedyne ograniczenia dla młodych kierowców, w okresie pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego będą oni musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości tj. - 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza tym obszarem (zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz 100 km/h na drodze ekspresowej i autostradzie. To nie koniec zmian dla młodych kierowców, zgodnie z nowymi przepisami przez pierwszych 8 miesięcy nie będą oni mogli podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu kat. B oraz osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu takiego pojazdu.

Dwuletni okres próbny wprowadzony zostanie również dla piratów drogowych, którym cofnięto prawo jazdy na sutek przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ustawy o ruchu drogowym w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

W roku 2018 zaczną obowiązywać dwie istotne zmiany w zakresie przyznawania i unikania punktów karnych. Od czerwca nowego roku kierowca, który popełni kilka naruszeń w ruchu drogowym, nie będzie mógł otrzymać za jednym razem więcej niż 10 punktów karnych. Dzięki tej zmianie nie będzie już sytuacji, kiedy kierowca podczas jednego zatrzymania przekroczy dozwoloną liczbę punktów.

Zmiany w przepisach dotyczyć też będą kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Od początku 2018 roku opłata ta wzrośnie do 4200 zł, nieuiszczenie jednej raty składki OC wystarczy, aby otrzymać spory mandat.