Akcyza za samochód w 2019 roku - kalkulator akcyzy

Dostępny online kalkulator akcyzy na auto umożliwia obliczenie końcowej ceny sprowadzonego zza granicy samochodu wraz z wszystkimi opłatami i podatkiem akcyzowym zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami akcyzy na 2019 rok. Kalkulator wykorzystuje koszt zakupu auta, aktualny kurs EUR oraz pojemność skokową zakupionego samochodu i na tej podstawie ustala całkowity koszt zakupu samochodu zza granicy oraz wielkość akcyzy. Do ceny ostatecznej doliczane są także opłaty związane z rejestracją, przeglądu samochodu w kraju, tłumaczenia dokumentów oraz koszt tablic rejestracyjnych.

Oblicz akcyze za auto online

Na tej stronie możesz policzyć, ile wyniesie akcyza za pierwszą rejestrację w kraju Twojego samochodu.

Podliczona przez auto kalkulator kwota akcyzy i dodatkowych opłat może nieznacznie różnić się od faktycznie wydanej kwoty. Wszystko uzależnione jest od faktycznej ceny zakupu oraz kwoty od której zostanie naliczona przez celnika akcyza. Kalkulator akcyzy korzysta z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, aby zapoznać się dodatkowymi informacjami na temat akcyzy przejdź na stronę portalu podatkowego MF.

Ostateczny koszt sprowadzenia samochodu zza granicy obliczany jest na podstawie obowiązujących w 2019 roku stawek akcyzy oraz kursu EUR. Cena EUR zgodna z dziennym kursem EUR (NBP).

Zobacz plan nowelizacji ustawy (która finalnie nie weszła w życie) podatku akcyzowego na 2017 rok: nowa akcyza 2017 - nowe regulacje, tabela akcyzy na samochody w 2017 . Kalkulator akcyzy 2017 zgodny z planowanymi zmianami: kalkulator nowej akcyzy w 2017 roku

Oblicz auto / oblicz akcyze

EUR

PLN

Akcyza- informacje ogólne

Co to jest akcyza?

Akcyza lub podatek akcyzowy to rodzaj pośredniego podatku jaki jest nakładany na wybrane wyroby konsumpcyjne. Charakteryzuje się jednofazowym sposobem poboru. Głównym celem tego podatku jest ograniczenie popytu na te dobra. Dodatkowym powodem nakładania akcyzy na niektóre wyroby (jak tytoń) jest wysoka dochodowość- akumulacja znacznie większego zysku niż koszty produkcji oraz dużej popularności i stopnia konsumpcji. Akcyza stanowi istotny udział we wpływach do budżetu państwa oraz stosunkowo łatwym do ściągania podatkiem. Podatek akcyzowy dotyczy dóbr konsumowanych na masową skalę i nie związanych z potrzebami pierwszego rzędu. Oprócz przemysłu motoryzacyjnego (akcyza na samochody), używek (papierosy i alkohol) akcyza dotyczy również tzw. dóbr infrastrukturalnych- energia czy paliwa. Akcyza doliczana jest do ceny i finalnie obciąża konsumenta- finalnego odbiorcę.

Jaki jest cel akcyzy?

Podstawowym celem tego podatku jest regulacja rynku. Funkcja restrykcyjna akcyzy ma służyć zmniejszeniu konsumpcji wybranych przez ustawodawcę produktów. Najczęściej wybierane przez państwo towary to wyroby tytoniowe (głównie papierosy), napoje alkoholowe oraz wyroby ropopochodne.

Szczególnym przypadkiem nakładania wysokiej akcyzy na produkty są wyroby tytoniowe. Z uwagi na niskie koszty produkcji oraz bardzo dużą popularność i szkodliwość papierosów podatek akcyzowy może stanowić dużą cześć ceny. W wielu krajach Unii Europejskiej ceny produktów tytoniowych zawierają do 75% podatku akcyzowego. Niektóre wyroby akcyzowe podlegają są oznaczone tzw. znakami akcyzy, czyli banderolami. Umieszcza się na opakowaniach tych produktów, zazwyczaj są to napoje alkoholowe (oprócz piwa) oraz wyroby tytoniowe.

Lista produktów objętych podatkiem akcyzowym

Stawki akcyzy na są ustalane indywidualnie w zależności od kraju w Europie, jednak w obrębie Unii Europejskiej istnieją regulacje ustalające minimalny poziom tego podatku na poszczególne dobra. Istnieje również podział na produkty o takich samych dla całej wspólnoty zasadach produkcji, transportu, przechowywania oraz wymiaru akcyzy dla tych produktów (dobra zharmonizowane) oraz takie które zharmonizowane nie są- kosmetyki (w tym perfumy i dezodoranty), samochody, futra, broń palna, karty do gry. Ta druga grupa podlega opodatkowaniu akcyzą w związku ze sprzedażą tych dóbr w Polsce, a uprzednio importem z innego kraju Unii Europejskiej.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej opodatkowaniu akcyzą podlegają:

 • produkty energetyczne (wszystkie wyroby wykorzystywane do celów napędowych lub grzewczych),
 • energia elektryczna,
 • napoje alkoholowe (piwo, wino, produkty pośrednie, wyroby spirytusowe),
 • wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do palenia).

Akcyza w Polsce

W Polsce podatek akcyzowy funkcjonował od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Zasady opodatkowania akcyzą jakie znamy dzisiaj zostały wprowadzone wraz z wejściem Polski do wspólnoty Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Doszło wówczas do dużego przekształcenia regulacji jakie obowiązywały wcześniej. W dwudziestoleciu międzywojennym akcyzą w Polsce objęte były m.in.

 • cukier
 • piwo
 • napoje winne
 • oleje mineralne
 • drożdże,
 • kwas octowy
 • energia elektryczna
 • ubój zwierząt

Po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej Polskie przepisy regulujące podatek akcyzowy do 28 lutego 2009 roku zawierały regulacje krajowe dla produktów określanych jako wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Były to m.in. niektóre kosmetyki oraz samochody osobowe.

Akcyza na samochody w Polsce

Polska w tym aspekcie stanowi wyjątek w całej Unii Europejskiej. Podatek akcyzowy zgodnie ze swoją charakterystyką jednofazową płaci się tylko raz. Wyjątek stanowią samochody osobowe przed pierwszą rejestracją w Polsce. W przypadku każdej sprzedaży takiego pojazdu (rejestrowanego w kraju po raz pierwszy) powstaje obowiązek podatkowy. Stawki podatku akcyzowego na nowe i używane samochody (rejestrowane po raz pierwszy w kraju, a więc najczęściej importowane zza granicy) wynikają z krajowych regulacji podatkowych.

Aktualne stawki akcyzy obowiązujące w Polsce w 2019 roku.

Akcyza na samochody w 2019 roku - stawki i regulacje

W Polsce akcyza od samochodów osobowych obliczana jest w zależności od pojemności silnika. W 2016 roku powstał plan nowelizacji ustawy, która miała wejść w życie w 2017 roku (finalnie nie weszła, można o niej poczytać tutaj: nowa akcyza 2017.

Aktualnie akcyza naliczana jest:

 • do 2000 cm³ – podatek akcyzowy wynosi 3,1% od wartości rynkowej samochodu z systemu Eurotax.
 • powyżej 2000 cm³– podatek akcyzowy wynosi 18,6% od wartości rynkowej z systemu Eurotax.

Podstawy prawne

 • Ustawa z 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257) obowiązująca od 1 maja 2004 do 28 lutego 2009
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1114) obowiązująca od 1 marca 2009

Jak ustalana jest wysokość akcyzy?

Zgodnie z Art. 82a. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania (na podstawie cennika EuroTax).

Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33 % od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.

Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Od 1 stycznia 2016 samochody importowane z Unii Europejskiej do Polski będą tańsze o 500 zł opłaty recyklingowej.

Zwolnienie z opłaty na ekologiczne złomowanie sprowadzanych aut dotyczy zarówno osób indywidualnych jak i właścicieli komisów. Oznacza to w praktyce, że każdy samochód będzie tańszy o kwotę 500 zł wynikającą ze zgodnego z dyrektywami UE złomowania samochodów.

Kto zatem pokryje koszty złomowania aut? Nowe przepisy nakładają na producentów obowiązek pokrycia kosztów złomowania aut, które sprzedały.

Dzięki tej stronie możesz obliczyć koszty rejestracji auta sprowadzonego zza granicy wraz z podatkiem akcyzowym oraz dowiedzieć się jak to zrobić samodzielnie. Auto kalkulator uwzględnia aktualne i obowiązujące stawki oraz opłaty urzędowe, a także bieżący kurs euro. Wyliczenie może różnić się od faktycznych wydatków z uwagi na możliwość zaistnienia dodatkowych opłat w trakcie sprowadzania samochodu.

Obowiązująca stawka akcyzy na samochody w 2019 roku o pojemności skokowej do 2000 cm3 wynosi 3.1% ceny samochodu. Powyżej tej pojemności stawka akcyzy w 2019 roku wynosi 18,6% ceny auta.